Algemene Verkoopsvoorwaarden

Alle overeenkomsten worden beheerst door de hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden,die aan de koper ter kennis werden gebracht voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.
De koper verklaart deze algemene verkoopsvoorwaarden dienvolgens goed te kennen en uitdrukkelijk te aanvaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden maken integrerend deel uit van de overeenkomst.
Alleen bijzondere voorwaarden die schriftelijk vastgesteld en voorafgaandelijk uitdrukkelijk werden overeengekomen tussen bvba J. THIENPONT en de koper kunnen van deze algemene verkoopsvoorwaarden afwijken.

  1. Offerte

Alle offertes van bvba J. THIENPONT zijn vrijblijvend en houden geen enkele verbintenis in. De bestellingen, rechtstreeks dan wel door tussenkomst van agenten of vertegenwoordigers geplaatst, worden slechts definitief nadat ze schriftelijk door bvba J. THIENPONT bevestigd en ondertekend worden. Alle verbintenissen, aangegaan door vertegenwoordigers, agenten, makelaars of andere tussenpersonen van bvba J. THIENPONT, worden slechts bindend na schriftelijke bevestiging door bvba J. THIENPONT.

  1. Beschikbaarheid

Alle wijnen, sterke dranken en andere goederen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. Bij het selecteren van wijnen of andere goederen uit onze webshop proberen we ervoor te zorgen dat ze tijdens het bestelproces beschikbaar blijven door ons systeem elke 10 minuten bij te werken. Sommige items zullen echter onvermijdelijk uit voorraad raken. Als we een bepaald artikel niet kunnen leveren of geen vervangende artikelen kunnen voorstellen, zijn wij niet aansprakelijk, behalve om ervoor te zorgen dat u niet voor dat artikel hoeft te betalen.

  1. Levering

Alle bevestigde bestellingen bij bvba J. THIENPONT worden met de nodige spoed uitgevoerd. De leveringstermijnen worden echter enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden bvba J. THIENPONT geenszins. Vertraging in de levering geeft dan ook geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. Alle goederen reizen op risico van de koper. De vervoerskosten en taksen zijn voor rekening van de koper, behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst.

Thienpont Wine biedt gratis levering aan binnen België voor alle orders boven een bedrag van €400,00 incl. BTW. Voor orders onder het minimumbedrag rekenen wij een transportvergoeding van €12 aan of verwijzen wij door naar de tarieven van onze externe transportpartner.

  1. Klachten

Alle klachten met betrekking tot of naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk en uiterlijk binnen de 7 dagen gebeuren en dienen door bvba J. THIENPONT uitdrukkelijk aanvaard te worden. In geval van tijdige en gegronde klachten behoudt bvba J. THIENPONT zich het recht voor de gebrekkige levering terug te nemen en te voorzien in een nieuwe levering van hetzelfde of een gelijkwaardig product zonder betaling van enige schadevergoeding.

  1. Betaling

Tenzij anders overeengekomen zijn alle facturen van bvba J. THIENPONT betaalbaar te Etikhove binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf factuurdatum. Alle incasseringskosten vallen ten laste van de koper. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd ten beloop van 10% per jaar van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten beloop van 10% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 25,00 als schadebeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningkosten, zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. Het niet-betalen van een factuur op haar vervaldag maakt tevens alle andere, door de koper gebeurlijke verschuldigde sommen, onmiddellijk eisbaar. Bij niet-betaling behoudt bvba J. THIENPONT zich tevens het recht voor om verdere uitvoeringen stop te zetten. Bovendien behoudt bvba J. THIENPONT zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet-uitgevoerde gedeelte. Alle gedeeltelijke betalingen door de koper zullen in eerste instantie toegerekend worden op de openstaande interesten en schadebedingen en vervolgens op de hoofdsom van de oudste facturen.

  1. Eigendomsvoorbehoud

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van bvba J. THIENPONT. Dit eigendomsvoorbehoud verwijst uitdrukkelijk naar de toepassing van de artikelen 101 en 108 van de faillissementswet en vanaf de inwerkingstreding conform de bepalingen van de Panwdwet van 11 juli 2013. Het risico gaat echter uitdrukkelijk  over op de koper van bij de contractsluiting.

  1. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van bvba J. THIENPONT is beperkt tot maximaal de waarde van de geleverde producten, ongeacht de hoegrootheid van de schade, waarbij de waarde van de producten wordt bepaald op de verkoopsfactuur, exclusief BTW, transportkosten en /of andere rechten.

  1. Einde–ontbinding van de overeenkomst

Wanneer bvba J. THIENPONT ten gevolge van overmacht, staking en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat hiervoor enige schadevergoeding kan worden geëist. Bvba J. THIENPONT behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, WCO, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke substantiële wijziging aan of in de juridische of feitelijke toestand van de koper.

  1. Bevoegdheid- toepasselijk recht

Voor alle geschillen en betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, Afdeling Oudenaarde,  met inbegrip van kort geding, bevoegd. Het trekken van wissels vormt geen afwijking op deze bevoegdheidsclausule. Alle rechtsverhoudingen worden beheerst door het Belgisch recht.

  1. Onafhankelijkheid

De nietigheid van een bepaling of van een deel ervan brengt niet de nietigheid van alle overige bepalingen vervat in deze algemene verkoopsvoorwaarden met zich mee.